بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سلامت جنسی: عفونت مسیر ادراری ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مردان نابارور

سلامت جنسی: عفونت مسیر ادراری ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مردان نابارور
عفونت های دستگاه ادراری ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در ارتباط با  موضوع ناباروری تشخیص داده شده اند. تحقیقات نشان داده اند باکتری ها قادر به تجمع و بی حرکت کردن اسپرم ها هستند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان ایرانی انجام شد، فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس در کشت منی  گرفته شده از بیماران نابارور در شمال غرب ایران ارزیابی شد.

در این تحقیق مایع های منی 100 مرد نابارور مورد بررسی قرار گرفتند.  تجزیه و تحلیل استاندارد منی بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی انجام شد.

پس از جداسازی مایع منی، شناسایی و تعیین حساسیت در برابر آنتی بیوتیکهای مهم و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای شناسایی ژنهای mecA و tst  انجام گرفت.

داده های حاصل از مطالعه فوق نشان داد که 10 نفر (62/5 درصد) از افراد مورد مطالعه، تحرک و مورفولوژی اسپرم مایع منی غیر طبیعی و 3  نفر (18/8 درصد) چگالی مایع منی غیر طبیعی دارند. در حالی که پس از شستشو با آلبومین این آمار به ترتیب به 5 نفر (31/3 درصد) ،4 نفر (25 درصد) و1 نفر (6/3 درصد) کاهش یافت.

16 درصد مردان نابارور بیماران کولونی شده توسط استافیلوکوکوس اورئوس بودند.  نتایج آزمایش های سازگاری با آنتی بیوتیک نشان داد  به جز پنی سیلین، سایر آنتی بیوتیک ها  فعالیت بالایی در نمونه های ایزوله شده نشان می دهند.
با توجه به نتایج  PCR، توالی های MecA در 3 نفر (7/18 درصد) شناسایی شدند، در حالی که ژن tST که TSST-1  را کدگذاری می کند در هیچ یک از موارد بالینی شناسایی نشد.

این یافته ها نشان می دهد شیوع غیر طبیعی شدن شاخص های اسپرم و عفونت باکتریایی بالا و عفونت استافیلوکوکوس اورئوس  باید درمان شود و این قضیه دیگر در ناباروری مردان نباید بصورت طولانی مدت نادیده گرفته شود.

نتایج این مطالعه نشان می دهد، شیوع شاخص های غیر طبیعی سلول های اسپرم و عفونت باکتریایی به علت استافیلوکوس اورئوس بالا است. این قضیه در مدیریت ناباروری مردان باید به درستی درمان شود وبه هیچ وجه نباید طولانی مدت  نادیده گرفته شود.

این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایران انجام گرفت و در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril به چاپ رسید.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference

Urogenital Tract Infection due to Staphylococcus Aureus in Infertile Male Patients in Tabriz, Northwest Iran


Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 38...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : بارداری باروری ناباروری اسپرم عفونت سلامت مردان

پیشنهاد خواندنی

گیاهان دارویی برای بهبود یادگیری و حافظه مشاهده
گیاهان دارویی برای بهبود یادگیری و حافظه