بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین D، هورمون پاراتیرویید و خطرات قلبی عروقی: خوب، بد، زشت!

ویتامین D، هورمون پاراتیرویید و خطرات قلبی عروقی: خوب، بد، زشت!
ارتباط بین سطح ناکافی 25-هیدروکسی ویتامین D و افزایش خطرات قلبی عروقی هنوز مورد بحث محققان است.

محققان بر این عقیده اند که سطح هورمون پاراتیرویید که وابسته به ویتامین D است، به عنوان یک محرک احتمالی بر تاثیر ویتامین D بر عملکرد قلبی عروقی تاثیر می گذارد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان ایتالیایی انجام شد، ارتباط بین ویتامین D، هورمون پاراتیرویید و خطرات قلبی عروقی مورد مطالعه قرار گرفت.

آنها برای این کار، نمونه های خونی، فشار خون و اطلاعاتی در مورد عادت های غذایی، ذهنی و متابولیکی را در افراد مورد مطالعه گردآوری و تحلیل کردند.

این بررسی ها بر روی 451 مشارکت کننده انجام گرفت. میانگین سنی این افراد 51/6 سال بود و 55 درصد آنها زن بودند.

نتایج بدست آمده نشان داد 59/7 درصد این افراد کمبود ویتامین D دارند (سطح کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر).

در افراد مورد مطالعه ارتباط خاصی بین کمبود ویتامین D و بیماری های قلبی عروقی مشاهده نشد اما بین سطح ویتامین D و هورمون پاراتیرویید ارتباط معکوسی وجود داشت. همچنین ارتباط مستقیمی بین هورمون پاراتیرویید و بیمار های قلبی عروقی وجود داشت.

در نتیجه اگرچه ویتامین D بطور مستقیم تاثیری بر خطر بیماری های قلبی عروقی ندارد اما می تواند از طریق تاثیر بر سطح هورمون پاراتیرویید بر کاهش این نوع اختلالات تاثیرگذار باشد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 16 دسامبر 2017 در مجله Journal of Cardiovascular Medicine به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Vitamin D, parathyroid hormone and cardiovascular risk: the good, the bad and the ugly

Journal of Cardiovascular Medicine, December 16, 2017...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : قلب ویتامین D هورمون پاراتیرویید فشار خون

پیشنهاد خواندنی

کمبود آهن: خطری برای اختلال تیرویید در دوران بارداری مشاهده
کمبود آهن: خطری برای اختلال تیرویید در دوران بارداری